Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Sähkösopimus ilman luottotietoja – näin saat sähkösopimuksen!

Sähkö luokitellaan nyky-yhteiskunnassa välttämättömyyspalveluksi, jota ilman ei voi tulla toimeen. Tätä mieltä on myös kuluttaja-asiamies, joten sähkösopimuksen voi saada ilman luottotietoja. Toki on hyvä tiedostaa, että sähkön myyjätahot ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä. Tästä syystä heillä voi olla erinäisiä ehtoja sähkösopimuksen tekemiseen, mikäli luottotiedot ovat menneet.

Tässä artikkelissa pyritään käymään läpi asiat, jotka voivat vaikuttaa siiheen, voidaanko sähkösopimus saada ilman luottotietoja. Tarkoitus on antaa tietoa sekä ohjeita luottotiedottomalle sähkösopimuksen tekemiseen. Keinot ovat samat koko maassa, riippumatta sähköyhtiöstä

Sähkösopimuksen saaminen voi tulla hankalammaksi kun luottotietoihin on tullut häiriömerkintä. Kuluttaja-asiamiehen tulkinnan mukaan sähkösopimuksen eväämiseen painavaksi syyksi ei riitä pelkästään se, että kuluttajalla on maksuhäiriömerkintä. Sähkösopimuksen saatavuus on turvattava kaikille taloudellisesta asemasta tai muista henkilökohtaisista olosuhteista riippumatta, ilman kohtuuttomia ehtoja.

Kuluttaja-asiamies on ennakkotapauksessa jopa linjannut, että sähkön kohtuullinen saatavuus on tärkeää kaikille kuluttajille taloudellisesta asemasta ja muista henkilökohtaisista olosuhteista riippumatta. Esimerkiksi sähkösopimus opiskelijalle on kriittinen, kun on muuttamassa omilleen ja varat ovat vähissä.

Sähkö siirtyy koteihin sähkölankoja pitkin.

Jotkin sähköyhtiöt vaativat vakuuksia luottotietonsa menettäneiltä asiakkailta. Maksukykyä on kuitenkin tarkasteltava tarkemmin ennen vakuuksien vaatimista. Jos maksukyvyttömyyden aiheuttanut tilanne on mennyt ohitse, ei vakuuksien vaatimiselle välttämättä ole kuluttaja-asiamiehen mukaan enää perusteita. Kuluttajan maksukykyä pitää aina harkita kokonaisuutena. Kuitenkin, jokainen yritys päättää itse, milloin vakuuksia vaatii. Vakuuksien vaatimisessa on myös noudatettava tasapuolisuutta.

Mikäli kuluttajalla on luottohäiriömerkintä, se ei voi johtaa automaattisesti vakuuden tai ennakkomaksun vaatimiseen sähköyhtiön toimesta ilman, että kuluttajan maksukykyä on arvioitu tapauskohtaisesti. Mikäli näin toimitaan, ei sähköyhtiön toimintaa voida pitää kuluttajansuojalain sopimusehtosäännöksen mukaisena kohtuullisena sopimusehtokäytäntönä.

Sähköyhtiöt tekevät lähtökohtaisesti luottotietotarkastuksen säännönmukaisesti aina, kun he ovat solmimassa uutta sopimusta. Luottotietojen menettämistä ei siis pysty sähköyhtiöltä salaamaan. Jos uudella asiakkaalla tarkistuksessa havaitaan maksuhäiriömerkintä, niin sanottua luoton myöntöä – eli käytetyn sähkön laskutusta jälkikäteen – suositella. Tällöin asiakkaalle usein ensisijaisesti tarjotaan ehdollista sopimusta, jossa sopimuksen alkamisen ehtona on vakuus.

Tällöin kuluttajan kannattaa tiedostaa oma tilanteensa. Mikäli asiakas pystyy todistamaan, ettei tarvetta vakuudelle ole, siitä saatetaan luopua. Niin tai näin sähköyhtiö voi siis vaatia tietyissä tilanteissa myös perustellusti henkilöasiakkaalta vakuutta tai ennakkomaksua edellytyksenä sähköntoimituksen aloittamiselle.

Vaikka vakuuden vaatiminen voi tuntua kohtuuttomalta, asiaa kannattaa miettiä myös sähköyhtiön näkökulmasta. Toimiakseen sähköyhtiöiden on saatava maksu myymästään ja siirtämästään sähköstä, minkä lisäksi sähköstä pitää maksaa veroa. Saamatta jääneet maksun yhtiö joutuu maksamaan omasta pussistaan, mikä on heille tappiollista toimintaa.

Sähköyhtiöt pitävät ehdollisten sopimusten tekemistä vastuullisena toimintana niin asiakkaan kuin itsensä näkökulmasta. Edellä mainitun oman toimintansa turvaamiseksi lisäksi ehdollisilla sopimuksilla sähköyhtiöt huomioivat myös asiakkaan maksukyvyn ja parhaimmillaan ehkäisevät asiakkaan velkaantumista. 

Huomioitavaa on myös se, että yrityksien – joita myös sähköyhtiöt ovat – on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, jolloin yhtä asiakasta ei voida asettaa muista poikkeavaan asemaan.

Seikka mikä on luottotiedottoman puolella sähkösopimusta tehdessä on se, että maksukäyttäytymistä tutkittaessa on kuluttaja-asiamiehen mukaan havaittu, että kuluttajat pyrkivät huolehtimaan välttämättömistä maksuista ensisijassa kuten sähkölasku. Tällöin maksuhäiriömerkintä, mikä on johtunut esimerkiksi työttömyydestä tai pitkäaikaisesta sairaudesta, ei välttämättä osoita, että kuluttajalla olisi niin merkittävää maksukyvyttömyyttä, ettei hän selviäisi sähkölaskuista. Sinulla on vakuusmaksun avulla mahdollisuus saada myös puhelinliittymä ilman luottotietoja.

Vakuusmaksun vaatiminen luottotiedottomalta sähkösopimusta tehdessä

Sähköyhtiö voi vaatia asiakkailtaan vakuutta tai ennakkomaksua tietyissä tilanteissa. Vakuus on yleinen käytäntö esimerkiksi silloin kun asiakkaalta on aikaisemmin jäänyt sähköyhtiölle erääntyneitä maksuja tai asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa. 

Vakuuden tai ennakkomaksun määrä määräytyy aina tapauskohtaisesti sähkön käyttöpaikan arvioidun sähkön kulutuksen mukaan. Vakuudeksi voidaan hyväksyä joko rahan siirto sähköyhtiön tilille tai asiakkaan itsensä toimittama pankkitakaus tai muu siihen verrattavissa oleva luotettava vakuus. Sähköyhtiö voi itse määritellä mikä heille kelpaa vakuudeksi tai ennakkomaksuksi. Vakuudesta tulee aina tehdä kirjallinen vahvistus asiakkaalle.

Vakuuden määrän osalta sähkönmyyntiehdoissa on yhtiöiden välillä erilaisia määräaikoja vakuuden laskemiselle. Tällöin sähkösopimuksen vakuus voi eri tilanteissa vaihdella jonkin verran. Kuluttajien kannalta on kuitenkin tärkeää, että vakuus on määrältään kohtuullinen. Kohtuullisuudella tarkoitetaan, ettei vakuuden suuruus saa käytännössä muodostaa estettä sähkön saatavuudelle. Esimerkiksi Lumo Energia tarjoaa mutkattomasti sähkösopimuksen vakuusmaksun avulla.

Kun on tiedossa kohde, jonne sähkösopimusta ollaan tekemässä, sähköyhtiö voi laskea asiakkaalta vaadittavan vakuuden suuruuden. Yleensä kaava on hyvin yksinkertainen. Asiakkaan arvioitu vuosittainen sähköenergia- ja siirtolasku jaetaan 12 kuukaudella. Tällöin saadaan sähkölaskun keskimääräinen suuruus kuukaudessa. Tämän jälkeen tuo kuukausisumma kerrotaan neljällä.

Luku neljä tulee siitä, että se on pisin aika joka sähköyhtiön tulee odottaa ennen kuin he voivat katkaista sähköt kohteesta. Näin ollen vakuusmaksu kattaa neljän kuukauden sähkölaskut.

Mitä tulee Suomen lakiin vakuusasioissa, ei sähkömarkkinalaissa ole säännöksiä siitä, milloin sähkönmyyjä tai verkonhaltija voi vaatia kuluttajalta vakuutta. Säännöksiä ei ole määritetty uusien sähkösopimuksen sopimisen kohdalla, kuten ei myöskään jo voimassa olevien sopimuksien kohdalla.

Sähkönmyyntiehtojen (SME 2014) mukaan myyjä puolestaan voi edellä mainituissa tilanteissa vaatia kuluttaja-asiakkailtaan kohtuullisen vakuuden tietyissä tilanteissa. Kun myyntisopimus on voimassa oleva vakuutta tai ennakkomaksua voidaan vaatia vain sellaisissa tilanteissa, missä kuluttaja on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Kun kaikki on kunnossa niin sen jälkeen syntyy sähkösopimus nopeasti.

Vakuusmaksu voidaan vaatia tietyissä tilanteissa.

Myyjällä tulee aina sekä myyntisopimusta tehtäessä että sen voimassa ollessa, olla erittäin painava syy vakuusmaksun vaatimiseen. Erittäin painavaksi syyksi voidaan ehtojen mukaan laskea esimerkiksi se, jos kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että hän on vaikuttaa olevan kyvytön suoriutumaan sähkösopimukseen perustuvista maksuista.

Mikäli kaikki menee hyvin ja asiakas maksaa laskunsa, vakuusmaksu palautetaan kuluttajalle tyypillisesti yhden vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta täysimääräisenä. Mikäli asiakas ei ole kuitenkaan hoitanut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, vakuutta ei palauteta. Tällöin vakuutta käytetään erääntyneiden laskujen suorittamiseen sopimusehtojen mukaisesti.

Kela ja sähkövakuus

Tilanteessa, jossa sähköyhtiö vaatii luottotiedottomalta vakuutta tai ennakkomaksua, Kela voi myöntää energiayhtiölle vakuuden asiakkaan puolesta. Kelan myöntämän vakuuden tarkoitus on turvata sähköyhtiölle tilanne, jossa asiakas täytä sähkö- tai lämpösopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Kela käyttää tästä vakuudesta – ei niin yllättäen – nimitystä sähkövakuus.

Kelasta asiakas voi hakea sähkövakuutta toimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Kela voi tällöin asiakkaan suostumuksella pyytää laskutustietoja suoraan sähköyhtiöltä. Kela asettaa sähkövakuudelle aina ehdot, jotka käyvät ilmi Kelan asiakkaalle antamasti maksusitoumuksesta. Mikäli asiakas antaa luvan, Kela voi toimittaa maksusitoumuksen suoraan sähköyhtiölle.

Käytännössä Kela voi myöntää sähkövakuutta varten perustoimeentulotukea. Tämä selittyy sillä, että perustoimeentulotuen asumiskuluihin luetaan sekä talous- että lämmityssähköön liittyvät kustannukset. Jotta asiakas voi saada perustoimeentulotukea sähkövakuutta varten, asiakkaan on ensin oltava saanut myönteinen päätös perustoimeentulotuesta. Ilman myönnettyä oikeutta perustoimeentulotukeen, asiakas ei voi siis saada Kelalta sähkövakuutta.

Kun Kela myöntää henkilölle sähkövakuuden, se on voimassa sähkösopimuksen voimassaolon ajan. Sähkövakuus kattaa sopimuksen aikana henkilön laiminlyömät velvoitteet.

Huomioitavaa on kuitenkin, että Kela myöntää perustoimeentulotukea sähkövakuutta varten maksimissaan viiden (5) kuukauden sähkönkulutusta vastaavalle ajalle.

Sähkövakuudella Kela korvaa sähköyhtiölle

  • sähköenergian maksuja
  • sähkön siirtomaksuja
  • sähköyhtiön palvelumaksuja
  • sähköjen katkaisemiseen sekä kytkemiseen liittyviä maksuja
  • laskutuslisiä
  • perintäkuluja
  • toimistokuluja

Sähkövakuutta hakiessa on kuitenkin hyvä muistaa, että se korvaa tulevia maksuja. Se ei siis korvaa maksuja, jotka ovat syntyneet jo aiemmin ennen vakuuden antamista.

Luottotietojen menetys ja voimassa oleva sähkösopimus

Voimassa olevaa sähkösopimusta ei voida katkaista vain sen takia, että asiakas menettää luottotietonsa. Mikäli asiakas siitä huolimatta suorittaa sopimusehtojen mukaiset maksut, ei asiakassuhteeseen pitäisi vaikuttaa millään tavalla se, että luottotiedot ovat menneet. Mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa, tulee riitatilanteissa huomioida syyt, jotka ovat johtaneet laiminlyönteihin.

Mikäli on käynyt niin, että omia sähkölaskuja ei ole saanut maksettua, sähköt eivät katkea välittömästi. Mikäli laskun maksaminen viivästyy, asiakkaalle lähetetään ensin maksuhuomautus ja lopulta katkaisuvaroitus ennen sähköjen katkaisemista. Sähkönmyyntiehtojen mukaan sähköjen katkaiseminen voi tapahtua aikaisintaan kuuden viikon kuluttua laskun alkuperäisestä eräpäivästä. Määräaikainen sähkösopimus ja toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus käyttäytyvät tässä asiassa samalla tavalla.

Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoista, Sähkönmyyntiehdoissa on kuluttajan eduksi myös ehto niin sanotusta sosiaalisesta suoritusesteestä. Sen mukaan, jos sähkölaskun laiminlyönti on johtunut asiakkaan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi – pääasiassa ilman omaa syytään – sähkön myynnin saa keskeyttää aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua sähkölaskun eräpäivästä.

Niin sanottu talvikeskeytyskielto puolestaan suojaa kuluttajaa sähköjen katkeamiselta kylmimpään vuoden aikaan. Sähköjä ei saa laskujen laiminlyönnin takia keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, minkä lämmitys on riippuvainen sähköstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin laiminlyödyn laskun eräpäivästä on kulunut neljä kuukautta.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko sähkösopimuksen saada ilman luottotietoja?

Sähkösopimuksen voi saada ilman luottotietoja. Sähköä pidetään Suomessa välttämättömyyspalveluna ja ennakkotapauksissa kuluttaja-asiamies on todennut, ettei luottotietojen menetys on yksinään syy evätä asiakkaalta sähkösopimusta. Sähköyhtiöt voivat kuitenkin asettaa luottotietonsa menettäneille henkilöille ehtoja, joiden tulee täyttyä että sopimus voidaan tehdä.

Voiko luottotiedoton kilpailuttaa sähkösopimuksen

Sähkön kilpailuttaminen on mahdollista möys luottotiedottomalle. Parhaiten tämä onnistuu HelppoHinnan kautta!

Tarkistavatko sähköyhtiöt asiakkaan luottotiedot?

Lähtökohtaisesti sähköyhtiöt tarkistavat mahdollisen uuden asiakkaan luottotiedot aina ennen sopimuksen tekemistä. Mikäli asiakas on menettänyt luottotietonsa, tarjoavat sähköyhtiöt usein ehdollista sähkösopimusta asiakkaalle.

FAQ

Voiko sähköyhtiö vaatia luottotietonsa menettäneeltä vakuutta tai ennakkomaksua sähkösopimuksen tekemiseen?

Sähköyhtiö voi vaatia luottotietonsa menettäneeltä vakuutta tai ennakkomaksua. Sähköyhtiöiden tulee kuitenkin harkita asiakkaan maksukykyä kokonaisuutena ennen vakuuksien tai ennakkomaksujen vaatimista. Mikäli maksukyvyttömyyden aiheuttanut tilanne on mennyt ohi, ei vakuuksien vaatimiselle aina ole enää perustetta.

Voiko vakuusmaksun välttää jotenkin, vaikka luottotiedot olisivat menneet?

Mikäli kuluttaja kokee vakuusmaksun aiheettomaksi, hän voi vaatia omaa maksukykyään arvioitavan laajemmin niin, että siinä otetaan huomioon myös luottotietomerkintään johtaneen maksulaiminlyönnin laatu ja merkittävyys sen kannalta, miten kuluttaja kykenee suoriutumaan sähkösopimusta koskevista maksuvelvoitteistaan.

Kuinka suuri sähköyhtiön vaatima vakuus on?

Vakuuden tai ennakkomaksun suuruus vaihtelee sen mukaan, millaiseen paikkaan sähkösopimusta ollaan tekemässä. Vakuuden suuruus määräytyy aina tapauskohtaisesti ja siihen käytetään pohjana sähkön käyttöpaikan arvioitua sähkön kulutusta. Yleisesti käytettynä kaavana voidaan kuitenkin pitää arvioidun sähkön vuosikulutuksen sekä -siirron summaa jaettuna 12 kuukaudella, jonka jälkeen summa kerrotaan neljällä. Neljä kuukautta on tietyissä tilanteissa pisin aika, joka sähköyhtiön on odotettava ennen sähköjen katkaisemista maksujen laiminlyönnin seurauksena. Tällöin vakuus kattaa mahdollisesti laiminlyötyjen maksujen osuuden kyseiseltä ajanjaksolta.

Saako vakuuden tai ennakkomaksun takaisin?

Vakuuden tai ennakkomaksun saa takaisin tyypillisesti vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta, mikäli henkilöasiakas on hoitanut sopimuksen mukaiset maksut, eikä ole rikkonut sopimusehtoja. 

Voiko Kelasta saada apua sähköyhtiön vakuuteen tai ennakkomaksuun?

Tietyissä tilanteissa sähköyhtiöillä on velvollisuus tehdä sähkösopimus asiakkaan kanssa. Mikäli sähköyhtiö tällöin edellyttää asiakkaalta vakuutta sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi, Kela voi myöntää sähkövakuuden henkilölle perustoimeentulotukena. Sähkövakuudella Kela sitoutuu korvaamaan sähköyhtiölle koituneen taloudellisen menetyksen, mikäli asiakas ei täytä sähkösopimuksessa määriteltyjä velvoitteitaan.

Korvaako Kelan sähkövakuus laskuja takautuvasti?

Kelan myöntämä sähkövakuus ei korvaa laskuja tai muita maksuja takautuvasti. Sähkövakuus kattaa vain ja ainoastaan kuluja, jotka ovat syntyneet sähkövakuuden myöntämisen jälkeen.

Katkeaako sähkö, jos luottotiedot menettää sopimuksen ollessa voimassa?

Sähköt eivät automaattisesti katkea, jos luottotiedot menevät. Niin kauan kuin asiakas luottotietojensa menettämisestä huolimatta pystyy maksamaan sähkölaskunsa, ei asialla pitäisi olla sähköihin mitään vaikutusta.